Directoraat Financien

Het Directoraat Financiën draagt zorg voor het algemeen beheer van alle staatsgelden en het toezicht op de juiste besteding daarvan. Hier wordt ook toezicht gehouden op de financiёle belangen van de staat bij financiële en andere instellingen, waarin de staat een financieel belang heeft.

De vertegenwoordiging van de staat in alle gevallen waarin deze deelneemt in het aandelenkapitaal van financiële instellingen wordt ook door dit Directoraat bewaakt. Het toezicht op de staatsbanken, alsmede het volkskredietwezen en de pandhuizen, de heffing en inning van zegelrecht en andere wettelijk geheven rechten, het postwezen, de nationale loterijen zijn allemaal taken van het ministerie van Financiën. Alle aangelegenheden betreffende de staatsbegroting en het algemeen begrotingsbeleid, alsook de rekening en verantwoording van staatsgelden behoren ook tot de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën.

Het Directoraat Financiën draagt ook zorg voor het algemeen financieel en monetair beleid, het verzekeringswezen en de circulatie van munten en muntbiljetten. Ook de aangelegenheden van deviezen - politieke aard, het een en ander in samenwerking met het ministerie van Handel en Industrie en het toezicht op de naleving van het deviezenregiem inzake vergunningen voor invoer en uitvoer van goederen en diensten. Het aangaan van leningen, de uitgifte van schatkistbiljetten, promessen, de uitgiften van staatsgaranties alsmede de investering of herinvestering van staatsgelden zijn ook taken van dit Directoraat.

U kunt het ministerie telefonisch bereiken op 476030, 474394, 426773 en per email secmin@finance.gov.sr.