HERSTRUCTURERING SECTOR ELEKTRICITEITSVOORZIENING  ‘AANPASSING STROOMTARIEVEN’

HERSTRUCTURERING SECTOR ELEKTRICITEITSVOORZIENING ‘AANPASSING STROOMTARIEVEN’

12-06-2021

De regering streeft ernaar de totale samenleving ten allen tijde van elektriciteit te garanderen. Voor de sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkeling is het belangrijk dat stroom altijd beschikbaar is voor iedereen.

In het kader van herstructurering zal de regering de energiesector reguleren. Ingaande 1 juli 2021 wordt er een nieuwe tarievenstructuur en subsidieregeling gehanteerd, gebaseerd op de Elektriciteitswet 2016.

De tariefaanpassing moet de energiesector gezond maken. De aanname en afkondiging van de Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname (EAS) in 2016 legde de basis daarvoor. Om continuïteit en groei van de sector elektriciteitsvoorziening te garanderen, is het invoeren van een aangepaste tarievenstructuur en subsidieregeling erg belangrijk.

De aangepaste subsidieregeling houdt in dat de overheid de objectsubsidie aan het elektriciteitsbedrijf, NV Energiebedrijven Suriname (EBS), afschaft maar tegelijkertijd subjectsubsidie introduceert. Dit betekent dat huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers (kantoren, kleine winkels, et cetera) met een fase 1- en een fase 2-aansluiting subsidie zullen ontvangen van respectievelijk SRD 320,- en SRD 250,- per maand. Fase 3-gebruikers (die een grotere aansluiting hebben) krijgen geen subsidie.

De tariefaanpassing zal op basis van een eenduidige en transparante tarieven methodologie geschieden. Hierin is de doorberekening van de vaste kosten en variabele kosten voor opwekking, aankoop, transmissie en distributie van elektriciteit vastgelegd. Dit betekent dat het tarief de kosten voor de aanschaf, het transport, de distributie en de levering van elektriciteit moet dekken en tegelijk een redelijk rendement op het geïnvesteerde kapitaal mogelijk moet maken. De overheid moet ervoor zorgen dat de tarieven zodanig worden aangepast dat ze de kosten dekken, maar tegelijk betaalbaar blijven voor de burgers.