Fitch herbevestigt B- rating

Fitch herbevestigt B- rating

22-08-2019

PERSBERICHT OVERHEID 21 AUG 2019
Fitch herbevestigt B- rating
Visie Surinaamse autoriteiten

Fitch houdt de soevereine rating van Suriname op B-. De Surinaamse economie is uit de
diepe crisis van 2015 en 2016 geklommen en groeit met ruim 3% op jaarbasis volgens de
Economische Bedrijvigheid survey van de Centrale Bank (CBvS). De verbeterde macro-                                           economische condities blijken voorts uit de sterk gedaalde inflatie, die sinds februari dit jaar
onder 5 procent dook, en de gestage opbouw van de internationale deviezenreserves van
het land. Deze laatsten noteren USD 713 miljoen ultimo juli 2019, of 4 maanden
importdekking voor de gehele economie. Indien de importen ten behoeve van de mijnbouw
uitgezonderd worden, die namelijk grotendeels door de mijnbouwbedrijven zelf
gefinancierd worden, is de dekking 5,8 maanden.


In de opleving verbeteren de staatsfinanciën verder. Het strakke uitgavenbeleid van sedert
2015 en de verhoogde inkomsten na 2016 resulteren in een afnemend tekort op
commiteringsbasis (dat is, na rekenschap van betaling van achterstanden uit vorige
begrotingsjaren). Het tekort zakte van 10,6 procent van het BBP in 2016 naar 8,8 procent in
2017, en bereikte 7,6 procent in 2018. Naast strakke discipline om geen overbodige en
inefficiënte bestedingen te plegen, houden het sociale en beschermingsbeleid van de
overheid koers. Zodoende is het aandeel van subsidies en transfers in de totale uitgaven van
elk jaar steeds ruim 30 procent. Voor twee-derde bestaan deze uit financiële ondersteuning
aan kwetsbare huishoudens en groepen, subsidies aan onderwijsinstellingen en aan de
gezondheidszorg, en suppleties aan de algemene pensioenvoorziening. De tweede grote
uitgavenpost zijn de ambtenarensalarissen, die in de achterliggende vier jaren gemiddeld
bijna 28 procent bedroegen.


Voorts pleegt de overheid kapitaalsinvesteringen die een structureel effect hebben op de
verdiencapaciteit van de economie, zoals duurzame investering in human capital en in ICT,
woningbouw voor de lage- en middeninkomens, bouw van studentenflats, aanleg van
wegen en verbindingen, instelling van research- en proefstations binnen landbouw, veeteelt
en visserij, modernisering douane en handelsfaciliteiten, landelijke uitbreiding van energie-                                               en watervoorzieningen, en meer. De kapitaalsuitgaven zijn in belangrijkheid toegenomen,
en beslaan thans 13-14 procent van de totale overheidsuitgaven, tegenover 8 procent in
2015. In deze processen is de particuliere sector nauw betrokken, en is er spin-off naar
werkgelegenheid en inkomens voor nationale bedrijven.


In 2018 waren de kasuitgaven van de Overheid hoger dan in de voorgaande jaren, aangezien
enkele achterstanden op het gebied van pensioendekking en supportbetalingen aan de
gezondheidssector werden ingelopen. De ruimte hiertoe kwam beschikbaar nadat Staatsolie
de lening die zij in 2016 van de staat had betrokken terugbetaalde. Ook nam Staatsolie de
4,8%-staatsparticipatie in de nieuwe NewMont mijn over. De overheid heeft tegen de
achtergrond van de trendmatige vermindering van het tekort en de stabiele macro-
economische omgeving de overweging gemaakt om deze achterstallige verplichtingen te
voldoen. Dit is een eenmalige hoge kasuitgave die zich niet repeteert in de toekomst.


Interpretatie outlook. Een belangrijke vraag is, of de overheid niet te veel geld uitgeeft en
of dit geen overliquiditeit en hoge inflatie veroorzaakt. Dat is het impliciete verwijt dat Fitch,
met haar negatieve outlook, uitspreekt. Deze verwachting is echter niet gestoeld op de
feiten. De stabiele inflatie, de aangetrokken economische groei en het trendmatig
afnemend overheidstekort zijn de feiten. Achterstanden op betalingen voor goederen en
diensten behoren tot het verre verleden, en ook deze discipline ligt ten grondslag aan de
verbeterde overheidsfinanciën.


In het macro-economisch management werken de twee monetaire autoriteiten nauw
samen. Dit om procyclische risico’s tegen te gaan. In dit kader is het Monetary and Fiscal
Policy Coordination Committee in het leven geroepen om te geraken tot duurzame
afstemming tussen het budgettair beleid van de overheid en het monetaire beleid van de
CBvS. In de afgelopen 5 maanden heeft de CBvS eveneens de institutionele en
organisatorische versterking ter hand genomen om haar mandaat van monetaire en
financiële stabiliteit en creatie van de randvoorwaarden voor een evenwichtige
sociaaleconomische ontwikkeling effectiever uit te voeren. De opzet van nieuwe afdelingen
op het gebied van openmarktoperaties, strategische beleggingen, fintech, internal audit,
risicobeheer en compliance alsook de modernisering en actualisering van de financiële                                                   wet-en regelgeving zijn hierbij vermeldenswaard.


De CBvS hanteert een graadmeter voor de monetaire “spanning”, én zij zet instrumenten in
om de monetaire en financiële stabiliteit te bewaren. Zij ziet erop toe dat financiering altijd
binnen de wettelijke kaders geschiedt en zij ondersteunt de overheid met
liquiditeitsplanning. Het monetair beleid heeft tevens zich vanaf maart 2019 gericht op het
afromen van overtollige liquiditeiten in de economie die reeds voor die periode was
opgebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van voldoende
liquiditeit om economische activiteit te financieren. De afroming van overtollige liquiditeiten
is initieel geschied via het afwikkelen van de vervallen vreemde valutaswapcontracten van
de banken met de CBvS, het beleggen van liquide middelen door de banken in SRD-                                       termijndeposito’s bij de CBvS en het ter beschikking stellen van vreemde valuta voor
noodzakelijke importen. Vervolgens heeft de CBvS in juli 2019 twee nieuwe
beleggingsinstrumenten geïntroduceerd, namelijk een aangepast Goudcertificaat en het
Certificate of Deposit, waarmee eveneens overtollige liquiditeiten kunnen worden
gesteriliseerd.


Het is de CBvS gelukt om een vlot en efficiënt verloop van het buitenlands betalingsverkeer
te garanderen en de import van goederen veilig te stellen, ondanks de negatieve
repercussies van de onrechtmatige inbeslagname van een geldzending van de CBvS door het
Nederlands Openbaar Ministerie. De CBvS heeft naar aanleiding van de onrechtmatige
aanhouding van de euromiddelen op 28 juni 2019 een klaagschrift ingediend bij de
Rechtbank Noord-Holland. Het klaagschrift wordt door de Rechtbank behandeld op de
zitting van 5 november 2019. Daarnaast is de CBvS in nauw overleg en onderhandeling met
verschillende partijen om de geldverschepingen binnenkort te hervatten. Hierdoor moeten
de speculatieve handelingen op de valutamarkt tot het verleden gaan behoren.


De operationalisering van het Suriname Stabilisatie en Spaar Fonds (SSSF) is een ander
voorbeeld. De overheid heeft zich gecommitteerd aan overheveling van
mijnbouwinkomsten boven een zekere grens vanuit de staatskas naar dit soevereine
beleggingsfonds. Dit beoogt stabilisatie van de inkomsten uit de mijnbouw, om te ontkomen
aan de valklep van de internationale boom-bust cyclus van de grondstofindustrieën. De
CBvS wordt hoofdbeheerder van het Fonds. De CBvS legt zich toe op het effectief managen
van dit fonds volgens de wettelijke regels, terwijl de voorspelbaarheid en planning van het
overheidsfinanciënbeleid verbeterd.


Voor de autoriteiten is de outlook gunstig tot zeer gunstig. Randvoorwaarden voor
voortgezet stabilisatie- en groeibeleid zijn gelegd en worden nageleefd. Ook nadat de
verwachte olievondsten een feit zijn, vergeten wij niet de harde lessen die uit het verleden
zijn geleerd. Meer dan ooit zijn wij vast beraden om op de ingeslagen weg voort te gaan van
vooruitgang, ontplooiing van ons menselijk en natuurlijk kapitaal, verhoging van de
inkomsten van het land en het bestendigen van een rechtvaardige verdeling daarvan.